Asociația Life-Learning Education vă invită la programele de formare profesională continuă a cadrelor didactice adresate profesorilor din învățământul preuniversitar!

Cadrele didactice participante vor fi sprijinite pentru a folosi metode și instrumente inovative de lucru la clasă, pentru a răspunde nevoilor de învățare, dar și sociale ale elevilor. Profesorii vor folosi comunicarea interpersonală și instrumentele asociate pentru a gestiona eficient dinamica clasei de elevi, astfel încât să creeze o atmosferă benefică învățării.

Profesorilor participanți li se oferă un cadru de învățare eficientă, un context stimulativ de împărtășire a experiențelor cu alți profesori, perspective noi asupra profesiei didactice, motivații și inspirație pentru a deveni mai buni.

Propunem abordări inovative, aplicative, concrete, bazate pe experiență directă, modalități de lucru interactive, participative. Astfel profesorii vor reuși să integreze în practicile de predare la clasă metode și tehnici de predare care să stimuleze o învățare eficientă la elevi, care să-i pregătească pentru viață, comunitate și societate.

Cursurile sunt acreditate MEN cu 15 Credite Profesionale Transferabile (CPT) și au o durată de 60 ore.

Sunt compuse din 3 module și se desfășoară pe perioada a 3 săptămâni, în week-end, după un program ce va fi comunicat la formarea grupei.

Promovarea cursului și admiterea în procedura de evaluare sunt condiționate de o rată minima de prezență de 80% din orele de formare.

Link înscriere (veți bifa programul dorit în formularul online): https://forms.gle/v2eERNWzWijHBfiFA

Prețul fiecărui curs este de 350 lei.

CURS 1 (15 CPT, 60 ore, sincron – 30 h, asincron – 30h)

Aplicații practice pentru predare – învățare integrată la Consiliere și dezvoltare personală și disciplinele opționale „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” și „Adolescență și autocunoaștere”

Scopul programului de formare

Formarea și exersarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi personalului de conducere, îndrumare şi control, de a utiliza și aplica, în procesele de predare – învățare – evaluare, a abordării curriculare integrate la nivelul învăţământului primar, gimnazial și liceal, cu accent pe aplicarea programelor şcolare Pregătiți pentru viață și Adolescență și autocunoaștere, precum și pentru valorificarea tematicilor acestor discipline în cadrul orelor de Consiliere și dezvoltare personală sau în activități extra-curriculare și nonformale.

Competențe generale dobândite

 1. Utilizarea adecvată a cadrului conceptual privind teoriile învățării, specificul abordărilor integrate și interdisciplinare ale curriculumului.
 2. Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare din programele școlare ale disciplinelor Pregătiți pentru viață și Adolescență și autocunoaștere.
 3. Cooperarea inter-profesională în rândul cadrelor didactice în vederea asigurării unei intervenții educaționale de calitate prin predarea disciplinelor Pregătiți pentru viață și Adolescență și autocunoaștere, inclusiv în cadrul orelor de dirigenție și al activităților extracurriculare.

CURS 2 (15 CPT, 60 ore, sincron – 36 h, asincron – 24h)

Managementul comunicării și dinamica clasei de elevi

Scopul programului de formare

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și ale personalului de îndrumare și control de comunicare eficientă, empatică, expresivă, asertivă și persuasivă în cadrul relației cu sine, cu elevul și/sau cu părintele, cu clasa de elevi, cu părinții, cu reprezentanți ai comunității.

Competențe generale dobândite

 1. Utilizarea instrumentelor de autocunoaștere și comunicare în vederea gestionării emoțiilor pentru a-și îndeplini cu succes rolurile sociale și profesionale.
  2. Practicarea unei comunicări eficiente cu elevul/părintele, prin empatie, asertivitate, ascultare activă, feedback constructiv.
  3.            Susținerea unui discurs convingător în fața elevilor/părinților.

CURS 3 (15 CPT, 60 ore, sincron – 36 h, asincron – 24 h)

Mai întâi caracterul – formarea profilului atitudinal-valoric al elevilor

Scopul programului de formare 

Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice şi ale personalului de îndrumare şi control pentru creșterea calității generale a educației oferite elevilor prin formare-dezvoltarea dimensiunii atitudinal-valorice în activitățile de predare-învățare la clasă, ca activități de sine stătătoare (curriculum opțional/la decizia școlii) sau integrate în alte tipuri de activități didactice și extracurriculare.

Competențe generale dobândite

 1. Proiectarea și implementarea de activități de predare-învăţare centrate pe dimensiunea atitudinal-valorică și pe formarea caracterului elevilor.
  2. Aplicarea elementelor interdisciplinare dintre disciplina Mai întâi caracterul şi alte discipline de studiu, în vederea proiectării unor demersuri didactice integrate centrate pe formarea caracterului.
  3.            Proiectarea și aplicarea unor instrumente specifice pentru evaluarea rezultatelor învățării din domeniul caracterial și atitudinal-valoric.
  4.            Practicarea unor comportamente și atitudini de sprijin, în contexte școlare și extrașcolare, a trăsăturilor de caracter ale elevilor.

CURS 4 (15 CPT, 60 ore, sincron – 30 h, asincron – 30h)

Managementul incluziunii și abandonului prin educație nonformală outdoor

Scopul programului de formare 

Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de iniția și proiecta, planifica – organiza – desfășura și evalua activități extrașcolare, nonformale indoor/outdoor (de sală/în natură și spații amenajate afară), în vederea sprijinirii elevilor în procesele de dezvoltare personală, de formare și dezvoltare de competențe transversale și non-cognitive necesare pentru creșterea incluziunii educaționale și a echității, adresând probleme specifice precum prevenirea și reducerea abandonului școlar.

Competențe generale dobândite

 1. Managementul proiectelor educaționale în contexte extracurriculare și nonformale indoor/outdoor.
 2. Proiectarea, organizarea, conducerea și evaluarea activităților de învățare în contexte extracurriculare și nonformale indoor/outdoor;
 3. Analiza nevoilor de învățare – dezvoltare ale elevilor aflați în situație de risc educațional, în vederea fundamentării proiectelor extracurriculare și nonformale indoor/outdoor cu scopul reducerii abandonului școlar și creșterii incluziunii;
 4. Utilizarea adecvată a metodelor și activităților specifice educației nonformale, dezvoltarea și gestionarea parteneriatelor educaționale în beneficiul elevilor;
 5. Evaluarea rezultatelor învățării dobândite prin programele extracurriculare și nonformale, inclusiv de voluntariat.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *